جبرانی

دانشجویانی که درس پایگاه داده ها را دارند لازم است که فصول جبر رابطه ای - SQL -وابستگی تابعی و نرمال سازی را مطالعه نمایند. از کتاب حمیدرضا مقسمی یا کتاب سید محمدتقی روحانی رانکوهی می توانید استفاده نمایید.

هم چنین دانشجویانی که در سیستم های عامل را دارند جزوه مربوطه را از لینک زیر می توانند تهیه نمایند: www.karshenasi.com , و یا کتاب سیستم عامل مقسمی و یا سیستم های عامل ویلیلم استالینگز ترجمه پدرام را مطالعه نمایند.

/ 0 نظر / 23 بازدید