توجه

زمان تحویل پروژه های دکتر نادری:

مورخ 6/4/92 ساعت 9 الی 12 مباحث پیشرفته- ساعت 14:00 الی 18 پایگاه داده پیشرفته

و

مورخ 7/4/92 ساعت 9 الی 12 پایگاه داده پیشرفته - ساعت 14:00 الی 16:00 پروژه های پایانی و درس سمینار

/ 0 نظر / 7 بازدید