توجه

دانشجویانی که قصد دقاع از پایان نامه خود را دارند توجه داشته باشند که برای توضیح مطالب خود در جلسه دفاعیه 30 دقیقه بیشتر فرصت ندارند و به هیچ وجه وقت بیشتری به آنها داده نخواهد شد و در صورت رعایت نکردن زمان داده شده از نمره آنها کسر می گردد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید